Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Pwokirasyon ak lòt otorizasyon (Power of attorney and other authorizations)

Aplikasyon Wèb Pwokirasyon (Power of Attorney, POA) nou an rive!

Kounye a, kontribyab yo oswa reprezantan yo ka soumèt Fòm POA-1 an, Pwokirasyon, sou sou entènèt. Tout sa ou bezwen se yon kont Sèvis sou Entènèt. Gade Fòm POA-1, Pwokirasyon, pou w jwenn plis enfòmasyon ak enstriksyon.

Si ou vle yon moun pale ak depatman an pou ou, ou ap oblije voye yon pwokirasyon ba nou.

Yon pwokirasyon se yon dokiman jiridik ki pèmèt ou nonmen yon moun oswa plizyè moun ki pou reprezante ou devan depatman an.

Si ou se yon fidisyè yo nonmen legalman, ou dwe soumèt prèv pou montre otorizasyon ou genyen pou aji nan plas kontribyab la. Pou w jwenn plis enfòmasyon, gade Sa ou kapab depoze: Lòt dokiman.

Chwazi nan kategori anba yo pou w konnen plis bagay sou pwokirasyon yo.

Sa ou kapab depoze

Fason pou soumèt

Fason pou w anile yon pwokirasyon oswa sispann reprezantasyon an

Updated: